Statut Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "Francesco" - POBIERZ


S T A T U T

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „FRANCESCO”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „FRANCESCO”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) z uwzględnieniem przyszłych zmian w ustawodawstwie oraz niniejszy statut.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polski. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wirach (województwo wielkopolskie).

§ 4

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków, jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych i honorowych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez Chór „Francesco” działający przy parafii Św. Floriana w Wirach k/Poznania.

2. Popularyzowanie muzyki chóralnej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

3. Promowanie młodych talentów muzycznych.

4. Utrwalanie dorobku repertuarowego w zakresie muzyki chóralnej.

§ 8

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

1. Organizowanie i wspieranie organizacji imprez, adresowanych dla członków Stowarzyszenia oraz ogółu społeczeństwa, o charakterze naukowo-edukacyjnych z zakresu muzykologii oraz innych dziedzin związanych z muzyką chóralną i muzyką sakralną, a także imprez o charakterze kulturalnym i promocyjnym, promujących Chór „Francesco” działający przy parafii Św. Floriana w Wirach k/Poznania.

2. Organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany wiedzy i poglądów na temat muzyki chóralnej.

3. Organizowanie koncertów Chóru „Francesco” w salach koncertowych i kościołach.

4. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w imprezach organizowanych przez inne podmioty, których przedmiotem jest pozyskiwanie wiedzy oraz doświadczeń przydatnych dla osiągania przez Stowarzyszenie jego celów.

5. Występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.

6. Organizowanie zajęć szkoleniowych, w tym obozów i zgrupowań, dla członków Chóru „Francesco”.

7. Prowadzenie działalności charytatywnej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie specjalistycznego czasopisma o muzyce chóralnej i sakralnej.

9. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz stypendialne Chóru „Francesco” oraz osób fizycznych występujących w Chórze „Francesco” lub zaangażowanych w jego działalność.

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami społecznymi lub gospodarczymi, których cele i zadania są o podobnym charakterze, na warunkach określonych w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących.

Rozdział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedłożeniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 członków Stowarzyszenia oraz przyjęciu przez Zarząd. Procedurze rekomendacji przy przyjmowaniu do Stowarzyszenia nie podlegają założyciele Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkiem zwyczajnym może być także osoba poniżej 18 roku życia, o ile taką możliwość przewidują przepisy prawne powszechnie obowiązujące, na warunkach określonych w tych przepisach.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, będąca organizacją działającą na terenie kraju lub poza jego granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową na cele statutowe.

2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

3. Członek wspierający opłaca składki i może udzielać Stowarzyszeniu innej pomocy materialnej, jak również ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia i składania wniosków i postulatów w przedmiocie jego działalności.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 15

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:

1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

4. W razie naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia.

§ 16

1. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu uchwała ma dotyczyć.

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio tryb oznaczony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków. 2. Zarząd. 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 19

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rocznych planów pracy Zarządu Stowarzyszenia;
2) podejmowanie uchwał w zakresie zatwierdzania sprawozdań z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
3) wybór w tajnym głosowaniu Zarządu (odwoływanie i powoływanie Zarządu, a także poszczególnych jego członków);
4) wybór w tajnym głosowaniu członków Komisji Rewizyjnej (odwoływanie i powoływanie Komisji Rewizyjnej, a także poszczególnych jej członków);
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
7) ustalenie wysokości składek członkowskich

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w każdym półroczu kalendarzowym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane w pierwszym półroczu kalendarzowym, podejmuje m.in. uchwały w zakresie zatwierdzania sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego i sprawozdania Zarządu z wykonania rocznego planu pracy Zarządu oraz sprawozdania Zarządu z wykonania rocznego programu działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane w drugim półroczu m.in. zatwierdza roczny program działalności Stowarzyszenia, oraz roczny plan finansowy i roczny plan pracy Zarządu na kolejny rok kalendarzowy.

3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym nie później aniżeli w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania. Komisji Rewizyjnej przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Na żądanie zgłoszone przez grupę co najmniej 10% członków Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym nie później aniżeli w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania. Grupie co najmniej 10% członków Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego organy.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z ośmiu osób. Pracami kieruje Prezes Zarządu powołany przez Walne Zgromadzenie.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują Prezes Zarządu oraz protokolant.

4. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) opracowywanie projektów rocznych programów działalności Stowarzyszenia, rocznych planów pracy Zarządu i rocznych planów finansowych Stowarzyszenia;
3) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości;
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów pracy Zarządu, sprawozdań z wykonania rocznych planów finansowych, sprawozdań z wykonania rocznych programów działalności Stowarzyszenia;
5) sporządzanie i przekazywanie innych dokumentów, opracowań i sprawozdań niż określone w pkt. 4, a żądanych przez Komisję Rewizyjną lub Walne Zgromadzenie;
6) wykonywanie zadań nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Zarządu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru uprawnionym do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości wydatków, rzetelności i gospodarności oraz zatwierdzenia rocznych planów finansowych;
2) badania zgodności działalności Zarządu z jego celami i zadaniami statutowymi oraz zgodności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia działań z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Komisji Rewizyjnej ze swojego grona.

3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczą co najmniej dwaj jej członkowie.

4. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół i ma prawo wydawania zaleceń Zarządowi. Protokół podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu.

Rozdział V

Rachunkowość Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i nieruchomości oraz fundusze, a w szczególności:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenia;
3) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
4) dotacje, spadki, darowizny i zapisy dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, a także w zakresie udzielania pełnomocnictw składają łącznie Prezes Zarządu oraz co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 24

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa dwa lata.

§ 25

1. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej do stanu liczebnego oznaczonego w niniejszym statucie w trakcie trwania kadencji organów, Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru nowego członka organu w miejsce brakującego członka.

2. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia braku w liczebności Komisji Rewizyjnej.

3. Walne Zgromadzenie Członków w celu dokonania wyboru brakującego członka Zarządu zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia braku w liczebności Zarządu.

§ 26

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 75% głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera jednocześnie postanowienia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest jego Prezes Zarządu chyba, że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

4. Koszty związane z założeniem Stowarzyszenia pokryją członkowie założyciele w częściach równych.

admin@parafiawiry.pl